Statūti

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: SIA “Liepājas autostāvvietas” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21);
2.2. Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.3. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski
uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 44544 (Četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit četri eiro)
euro.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 44544 (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit
četrās) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde
7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana
šādu jautājumu izlemšanai:
9.1. Līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
9.2. Uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana;
9.3. Esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
9.4. Filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to nolikumu apstiprināšana;
9.5. Nekustamā īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību uzņemšanās, kuras
rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts;
9.6. Darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz € 20 000 (Divdesmit tūkstoši eiro).

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana
10. Sabiedrība izbeidz darbību likumā noteiktajos gadījumos.