Normatīvie akti

Pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu nosaka “Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi” Nr. 18. (skat. šeit.)

Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu posmos un laukumos, apsaimniekošanu un lietošanas kārtību Liepājas valstspilsētas administratīvā teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. maksas autostāvvieta – mehānisko transportlīdzekļu novietošanai speciāli izveidota un aprīkota Liepājas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošā teritorija;

2.2. maksas autostāvvietas lietošana – transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darbības laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes;

2.3. maksas autostāvvietas lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis ar transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darbības laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes;

2.4. maksas autostāvvietu apsaimniekotājs – SIA “Liepājas autostāvvietas”, kura veic maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.5. maksas autostāvvietu kontrolieris – maksas autostāvvietu apsaimniekotāja darbinieks, kas veic maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.6. abonements – elektroniskā formātā noformēts dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs noformē maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši par maksas autostāvvietu izmantošanu laikā posmā no mēneša līdz gadam;

2.7. iedzīvotāja karte – elektroniskā formātā noformēts dokuments maksas autostāvvietu lietošanai uz gadu, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs noformē iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ielas posmā, kur ir ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka šis transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā;

2.8. atļaujas karte – dokuments maksas autostāvvietu lietošanai uz gadu, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz valsts un pašvaldības institūcijām savu funkciju nodrošināšanai;

2.9. biļešu maksas automāts – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot eiro monētu nominālus vai bezskaidras naudas norēķinus, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājuma apliecinošu dokumentu – biļeti;

2.10. mobilās norēķinu sistēmas apmaksas pakalpojums – maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora) vai izmantojot mobilo lietotni, un naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

2.11. maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot biļešu maksas automātu, iegādājoties kādu no abonementiem vai veicot maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot mobilo norēķinu sistēmas apmaksas apkalpojumu;

2.12. maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

3. Saistošie noteikumi ir obligāti visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas lieto maksas autostāvvietu. Saistošajos noteikumos noteiktie maksas autostāvvietas lietotāja pienākumi un maksas autostāvvietas lietošanas samaksas noteikumi ir attiecināmi arī uz piekabes (puspiekabes) novietošanu maksas autostāvvietā neatkarīgi no tā, vai piekabe (puspiekabe) atrodas savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli.

 
II. Maksas autostāvvietu darbības laiks

4. Maksas autostāvvietu darbības laiks ir darba dienās un sestdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 18.00.

5. Nepieciešamības gadījumā maksas autostāvvietu apsaimniekotājs var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu.

 
III. Maksa par maksas autostāvvietu lietošanu

6. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir piecas minūtes, izņemot maksas autostāvvietās, kur bezmaksas lietošanas laiks ir trīsdesmit minūtes.

7. Maksas autostāvvietās, kurās Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome bezmaksas lietošanas laiku ir noteikusi trīsdesmit minūtes, maksas autostāvvietu lietotājam aiz transportlīdzekļa vējstikla ir pienākums novietot attiecīgās autostāvvietas biļešu maksas automāta “nulles biļeti”.

8. Minimālā samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir 0,30 euro.

9. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu, iegādājoties biļeti biļešu maksas automātos vai izmantojot mobilās norēķinu sistēmas apmaksas pakalpojumu, (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) ir:

9.1. 20 minūtes – 0,30 euro;

9.2. viena stunda – 0,50 euro;

9.3. katra nākamā stunda – papildus 0,50 euro.

10. Biļešu maksas automātu biļeti, kurai nav beidzies izmantošanas laiks, drīkst izmantot visās Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietās, izņemot maksas autostāvvietas, kurās bezmaksas lietošanas laiks ir trīsdesmit minūtes.

11. Samaksa par maksas autostāvvietu lietošanu, izmantojot kādu no abonementiem, (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) ir:

11.1. mēneša abonements – 35,00 euro;

11.2. mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – 25,00 euro;

11.3. sešu mēnešu abonements – 115,00 euro;

11.4. sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – 80,00 euro;

11.5. gada abonements – 200,00 euro;

11.6. gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – 125,00 euro;

11.7. iedzīvotāja karte tiek piešķirta bezmaksas, piemērojot maksu par kartes noformēšanu – 10,00 euro;

11.8. atļaujas karte tiek piešķirta bezmaksas, piemērojot maksu par kartes izgatavošanu – 15,00 euro.

12. Abonementu 30 % atlaidi ir tiesības saņemt apliecības “Goda ģimene” īpašniekiem.

13. Maksas autostāvvietu lietošanas tiesības apliecina:

13.1. aiz transportlīdzekļa vējstikla novietota biļešu maksas automāta izsniegta biļete;

13.2. elektroniski noformēts abonements vai iedzīvotāja karte;

13.3. aiz transportlīdzekļa vējstikla novietota atļaujas karte;

13.4. maksas autostāvvietu apsaimniekotāja rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot mobilās norēķinu sistēmas apmaksas pakalpojumu.

14. Tiesības lietot maksas autostāvvietas bez maksas ir:

14.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

14.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

14.3. elektromobiļu vadītājiem;

14.4. maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem, kas nodrošina maksas autostāvvietu uzturēšanas un tehniskās uzraudzības funkciju izpildi.

15. Maksas autostāvvietas apsaimniekotājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kuru komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas maksas autostāvvieta, par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu maksas autostāvvietu. Mēneša samaksa par šādas maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta 45,00 euro mēnesī (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

16. Maksas autostāvvietas apsaimniekotājs ir tiesīgs atļaut fiziskām vai juridiskām personām organizēt maksas autostāvvietās sabiedriskos pasākumus vai veikt komercdarbību, aprēķinot zaudējumu apmērus, kurus atlīdzina pasākumu organizētājs.

 
IV. Abonementu, atļaujas un iedzīvotāja karšu izsniegšanas kārtība

17. Abonementi tiek izsniegti:

17.1. pamatojoties uz maksas autostāvvietu lietotāja elektronisku pieteikumu maksas autostāvvietu apsaimniekotāja interneta tīmekļvietnē, telefonisku pieteikumu vai klātienē maksas autostāvvietu apsaimniekotāja birojā;

17.2. pēc veiktās abonementu samaksas ar kredītiestādes pārskaitījumu, tiešsaistes maksājumu vai klātienē maksas autostāvvietu apsaimniekotāja birojā ar kredītiestādes norēķinu karti;

17.3. tikai uz konkrēti norādīto maksas autostāvvietu lietotāja transportlīdzekli.

18. Iedzīvotāja karte tiek izsniegta:

18.1. iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ielas posmā, kurā ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā;

18.2. pamatojoties uz iedzīvotāju rakstisku pieteikumu, kam pievienota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, vai iesniedzot pieteikumu elektroniski maksas autostāvvietu apsaimniekotāja interneta tīmekļvietnē, pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības elektronisko kopiju;

18.3. pēc veiktās samaksas par kartes noformēšanu ar kredītiestādes pārskaitījumu vai klātienē maksas autostāvvietu apsaimniekotāja birojā ar kredītiestādes norēķinu karti;

18.4. tikai viena uz konkrēti norādīto transportlīdzekli.

19. Atļaujas karte tiek izsniegta:

19.1. tikai valsts vai pašvaldības iestādēm ar maksas autostāvvietu apsaimniekotāja izveidotas patstāvīgās komisijas lēmumu, kas tiek saskaņots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru;

19.2. pamatojoties uz autostāvvietu apsaimniekotājam iesniegtu publiskas personas orgāna iesniegumu, kurā norādīts pamatojums atļaujas kartes nepieciešamībai;

19.3. pēc valsts vai pašvaldības iestādes veiktā kredītiestādes pārskaitījuma par atļaujas kartes izgatavošanas maksu.

20. Apliecības “Goda ģimene” īpašniekiem, lai saņemtu 30 % atlaidi, ir jāuzrāda apliecība klātienē pie abonementa kartes noformēšanas maksas autostāvvietu apsaimniekotāja birojā.

 
V. Maksas autostāvvietu lietošanas kārtība un kontrole

21. Maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums:

21.1. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā izvēlēties kādu no saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas veidiem un veikt maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

21.2. veicot samaksu biļešu maksas automātos, aiz transportlīdzekļa vējstikla novietot biļešu maksas automātu izsniegto biļeti;

21.3. izmantojot mobilās norēķinu sistēmas apmaksas pakalpojumu, pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā uzsākt apmaksu, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, kā arī, izbraucot no maksas autostāvvietas pārtraukt apmaksu;

21.4. novietot redzamā vietā citu dokumentu, kas apliecina maksas autostāvvietas lietotāja tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu;

21.5. atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies maksas autostāvvietas apsaimniekotājam maksas autostāvvietas lietotāja vainas dēļ.

22. Transportlīdzekļa daļēja novietošana maksas autostāvvietā neatbrīvo maksas autostāvvietas lietotāju no pienākuma veikt samaksu par autostāvvietu pilnā apmērā.

23. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē maksas autostāvvietu kontrolieri.

24. Maksas autostāvvietu kontrolieriem ir speciāls formastērps ar maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atpazīšanas logotipiem.

25. Ja maksas autostāvvietu lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu vai samaksu apliecinošs dokuments nav novietots saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, vai priekšapmaksas laiks ir beidzies, maksas autostāvvietu kontrolieris sagatavo un piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē maksas autostāvvietu lietotājam paziņojumu par pēcapmaksu trīskāršā pilnas dienas tarifa apmērā – 15,00 euro.

26. Maksas autostāvvietu kontrolieris, veicot maksas autostāvvietu samaksas kontroli attiecīgā maksas autostāvvietā, fiksē kontroles uzsākšanas un paziņojuma par pēcapmaksu sagatavošanas laiku un vietu.

 
VI. Maksas autostāvvietas pēcapmaksas kārtība un kontrole

27. Konstatējot, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, maksas autostāvvietu kontrolieris:

27.1. veic fotouzņēmumus, kuros attēlo transportlīdzekļa priekšējo paneli un valsts reģistrācijas numura zīmi;

27.2. sagatavo paziņojumu maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksas kārtību un apmēru. Paziņojumu piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli pamanāms.

28. Maksas autostāvvietas lietotājs maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu samaksā 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas paziņojumā norādītajā kārtībā. Samaksājot pēcapmaksu 14 dienu laikā, tiek piemērota atlaide 50 % apmērā no kopējās pēcapmaksas summas.

29. Ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu saistošo noteikumu 28. punktā noteiktajā termiņā, maksas autostāvvietu apsaimniekotājam ir tiesības veikt pēcapmaksas atgūšanu civiltiesiskā kārtībā.

30. Maksas autostāvvietas lietotājam 14 dienu laikā no pēcapmaksas paziņojuma sastādīšanas dienas ir tiesības iesniegt maksas autostāvvietu apsaimniekotājam pretenziju par pēcapmaksas paziņojuma atcelšanu, norādot šādu informāciju:

30.1. maksas autostāvvietas lietotāja datus;

30.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

30.3. paziņojuma numuru, sastādīšanas vietu, datumu un laiku;

30.4. pamatojumu pēcapmaksas paziņojuma atcelšanai.

31. Maksas autostāvvietas lietotāja pretenziju maksas autostāvvietu apsaimniekotājs izskata 14 dienu laikā.

 
VII. Noslēguma jautājums

32. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2010. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 20 “SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETU APSAIMNIEKOŠANU UN LIETOŠANU”.