Publiskojamā informācija

1)  Īpašnieks: Liepājas pilsētas Dome – 100% kapitāla daļas (skaits 44544).
2)  Pamatkapitāls: € 44544.
3)  Uzņēmuma komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
      –  Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21).
      –  Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20).
      –  Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21).
4)  Pamatdarbība:
      –  Maksas autostāvvietu ierīkošana, apsaimniekošana un uzturēšana.
      –  Vienotu transporta līdzekļu izvietojuma kārtības nodrošināšana.
      –  Stāvvietu remonta organizēšana.
      –  Biļešu maksas automātu uzraudzība un apkalpošana.
      –  Video novērošanas sistēmu uzstādīšana un uzturēšana.
      –  Satiksmes organizācija sadarbībā ar citām institūcijām un pašvaldības iestādēm.
5)  Valde: Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš ir sabiedrības izpildinstitūcija.
6)  Padome: nav.
7)  Uzņēmuma pārvalde: dalībnieks; dalībnieku sapulce, kuru funkciju pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
8)  Uzņēmuma finansēšanas modelis: pašu ieņēmumi.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra lēmuma Nr. 9/1 “Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās” pielikuma Nr. 2 “KAPITĀLSBIEDRĪBU VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI” 11. punktu.

1)  Veikt racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, ierīkot, uzturēt un apkalpot maksas autostāvvietas Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un Domes valdījumā esošās īpašumu robežās.

2) Izstrādāt un ieviest efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā, veicinot elektrotransporta infrastruktūras attīstību.

3) Izmantot viedās tehnoloģijas un paaugstināt drošības līmeni pakalpojumu sniegšanas vietās.

SIA “Liepājas autostāvvietas” nesaņem valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.

SIA “Liepājas autostāvvietas” neveic ziedošanu (dāvināšanu).

SIA “Liepājas autostāvvietas” 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās un nepieder nekustamie īpašumi.

SIA “Liepājas autostāvvietas” nesaņem ziedojumus vai dāvinājumus.

Skat. mājas lapas sadaļā “Iepirkumi