Videonovērošana

Pārzinis personas datu apstrādei:

Nosaukums: SIA „Liepājas autostāvvietas”;
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401;
Tālrunis: 63481075;
E-pasts: birojs@liep-autostavvietas.lv.

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

E-pasts: info@fpdd.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķi:

– Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana (īpaši saistībā ar pārziņa vai trešo personu īpašuma bojāšanu);
– Pierādījumu iegūšana, saglabāšana un iesniegšana tiesībsargājošajām institūcijām.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Pārziņa leģitīmās intereses ir aizsargāt savu īpašumu. Novērst un palīdzēt tiesībsargājošajām institūcijām atrisināt noziedzīgus nodarījumus, kas bijuši vērsti pret pārziņa vai trešo personu īpašumu. Aizsargāt cietušo personu leģitīmās intereses, lai tās spētu aizstāvēt savas tiesības.

Personas datu iespējamie saņēmēji:

– SIA „Liepājas autostāvvietas” valdes loceklis (atbildīgais par videonovērošanu);
– Pēc nepieciešamības, tiesību aktos noteiktos gadījumos tiesībaizsardzības iestādes.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 21 dienu, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas vai trešo personu leģitīmās intereses, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.